Klachten

Klachtenregeling

Beeloved steekt veel energie en aandacht in het professioneel neerzetten van haar diensten en bekwaamheden. Er is altijd ruimte om onze diensten en organisatie te verbeteren. Wanneer betrokkenen adviezen en tips hebben staan we daarvoor altijd open. Toch kan het zijn dat er een situatie is die verder gaat dan het geven van een tip of advies.

Beeloved zal te allen tijde een klacht bevestigen en serieus nemen en alles in het werk stellen om er samen goed uit te komen. Beeloved hanteert voor klachten een laagdrempelig karakter. In eerste instantie kan de betrokkene met een klacht direct in contact gaan met de behandelaar om er samen goed uit te komen. Dit is het makkelijkst in een goed gesprek. Beeloved gaat ervan uit dat dit in bijna alle gevallen van toepassing is. Wanneer dit onverhoopt niet tot een bevredigend resultaat leidt voor de betrokkene met de klacht, heeft de betrokkene de mogelijkheid om een formele klachtenprocedure in werking te stellen.

Doel

De klachtenregeling is bedoeld als een laagdrempelige manier om:
– Tegemoet te komen aan de indiener van de klacht en zo mogelijk oplossen van diens onvrede;
– Bij te dragen aan de kwaliteitsverbetering van de training, coaching en begeleiding.

Inhoud van de klacht

Klachten kunnen over vele zaken gaan, om hier een inhoud aan te geven zijn er enkele voorbeelden.
– inhoud of uitvoering van de training, coaching en/of begeleiding;
– omgangsvorm met de indiener of diegene die hij/zij vertegenwoordigt;
– de verstrekte informatie en/of voorlichting
– de organisatie van de training, coaching en/of begeleiding.
– Faciliterende aspecten (spelmaterialen, techniek/computers, accommodatie, eten drinken)

De klachtenregeling is niet bedoeld voor de behandeling van schadeclaims, hiervoor kan de indiener zich tot de burgerlijk rechter wenden.

Artikel 1 begrippen

Trainer, coach, begeleider:
De persoon die in opdracht van Beeloved de training, coaching of begeleiding uitvoert.

Klacht:
Schriftelijke uiting van onvrede over een training, coaching of begeleiding, gericht aan de behandelaar met het verzoek om een oplossing te vinden.

Artikel 2 Ontvankelijkheid

 1. De Deelnemer of wettelijk vertegenwoordiger kan tot één maand na afsluiting van de training, coaching of begeleiding een schriftelijke klacht over de uitvoering van de training, coaching en/of begeleiding in dienen.
 2. Klachten die na één maand na de afronding van de opdracht worden ingediend worden niet in behandeling genomen.
 3. Een formele klacht wordt altijd schriftelijk ingediend en ondertekend en bevat tenminste:
  – De naam, het adres van de Indiener;
  – De dagtekening;
  – Een nauwkeurige omschrijving van de klacht;
  – De periode waarin de klacht is ontstaan.
 4. Klachten kunnen worden verstuurd naar:

info@beeloved.nl

 1. Klachten worden vertrouwelijk en in beslotenheid en met respect behandeld, met alleen de directe betrokkenen.
 2. De klachten en verder dossiervorming worden voor een periode van drie jaar bewaard, en zullen daarna vernietigd worden.

Artikel 3 Klachten procedure

 1. De behandelaar verstuurd, na het ontvangen van een klacht, binnen 2 werkdagen een bevestiging van ontvangst naar de indiener.
 2. De behandelaar onderzoekt de ontvankelijkheid van de klacht.
 3. De behandelaar stelt de indiener in de gelegenheid te worden gehoord in elkaars aanwezigheid, maakt hiervan schriftelijk verslag welke deel uit zal maken van het dossier.
 4. De in lid 3 genoemde toepassing kan achterwege gelaten worden, voor diegene die heeft verklaard hier geen gebruik van te willen maken.

Artikel 4 Termijnen en Oordeel

 1. De behandelaar komt binnen vier weken na ontvangst van de klacht tot haar oordeel.
 2. De behandelaar stuurt dit oordeel naar de indiener.
 3. Is de verlenging van de in lid 1 genoemde periode noodzakelijk, dan maakt de behandelaar dit aan alle betrokkenen schriftelijk bekend. Deze verlenging is maximaal 4 weken.

Artikel 5 Beroepsmogelijkheid en oordeel

 1. Indien bovenstaande niet leidt tot tevredenheid is er een beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijke derde die niet werkzaam is bij Beeloved. Deze onafhankelijke derde is:


Onvrede melden

 1. Het oordeel van de onafhankelijke derde is bindend en de daaruit voortkomende consequenties dienen zo snel mogelijk te worden afgehandeld.