Voorwaarden

Gedeponeerd bij de KvK te Amsterdam, onder nummer 76742830

Artikel 1 . Definities

Gebruiker:
Beeloved hierna te noemen “De gebruiker” van deze algemene voorwaarden .

Opdrachtgever:
De wederpartij van de gebruiker.

Overeenkomst:
De overeenkomst tot de diensten tussen gebruiker en opdrachtgever.

Artikel 2 . Algemeen
1. Deze voorwaarden gelden voor aanbieding, offerte en overeenkomst op het gebied van diensten tussen gebruiker en een opdrachtgever.
2. Afwijkingen op de voorwaarden voor trainingen zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3. De toepasselijkheid van (eventuele) inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan door gebruiker, derden dienen te worden betrokken.
5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.
6. Alle correspondentie zal binnen 48 uur hetzij als ontvangstbevestiging, hetzij inhoudelijk door de gebruiker op gereageerd worden. Mocht de inhoud van de correspondentie van dien aard zijn dat een langere reactietijd noodzakelijk is, zal dit met de betrokkenen worden gecommuniceerd.
7. De opdrachtgever ontvangt een afschrift van de termijnen en voorwaarden van inschrijving voor eigen administratie.
8. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en opdrachtgever zullen dan alsnog in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen die betrekking hebben op de diensten van gebruiker zijn vrijblijvend.
  2. De door gebruiker gemaakte offerte is geldig voor een periode van drie maanden, tenzij anders is aangegeven.
  3. Gebruiker is slechts gebonden aan zijn offertes, indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
  4. Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbieding dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
  5. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis-, verblijf- verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.
  6. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
  7. Offertes en/of aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  2. Op alle ontvangen correspondentie van de opdrachtgever, in welke vorm ook, zal door gebruiker binnen twee werkdagen gereageerd worden met een inhoudelijk antwoord met een voorstel tot het maken van een contactafspraak.
  3. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
  4. Indien door gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
  5. De opdrachtgever zorgt er voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien dit niet het geval is heeft de gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
  6. De uitvoeringstermijn vangt niet eerde aan dan dat de opdrachtgever de gegevens aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld.
  7. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van de door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 5. Wijzigingen van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
  2. Indien een vast honorarium is over een gekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijzigingen of aanvullingen van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
  3. Indien de wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal gebruiker de opdrachtgever hierover van te voren over inlichten, mits deze het gevolg die van omstandigheden die gebruiker kunnen worden toegerekend.
  4. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld kan dit invloed hebben voor het tijdsstip van voltooiing van de werkzaamheden binnen de overeenkomst.

Artikel 6. Inschrijving incompany trainingen

 1. Het verzoek tot inschrijving kan uitsluitend via persoonlijk gesprek met de opdrachtgever en met vastlegging van intenties tot dienstverlening en vervolgafspraken.
  2. Op basis van de afspraken die gemaakt zijn tussen gebruiker en opdrachtgever wordt een offerte opgesteld.
  3. Alle offertes komen uitsluitend voort uit een persoonlijk gesprek met de opdrachtgever.
  4. Alle postzendingen aan de gebruiker en haar trainers dienen door de opdrachtgever voldoende te worden gefrankeerd. De gebruiker is ook gehouden aan dezelfde voorwaarde.
  5. Na het ontvangen van het verzoek tot inschrijving ontvangt de opdrachtgever en binnen vijf werkdagen een offerte.
  6. Inschrijving is definitief na ondertekening van offerte.
  7. Zowel gebruiker als opdrachtgever gebruiken bij de vaststelling van de verzenddatum, de datum van de poststempel als verzenddatum. Indien u per e-mail correspondeert, geldt de verzenddatum van de e-mail.
  8. Door het verzoek tot inschrijving en akkoord van offerte voor een training van de gebruiker gaat u een overeenkomst aan voor de duur van de training zoals vermeld in de trainingsinformatie en verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden zoals hier vermeld.
  9. In het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens worden de door u verstrekte gegevens, zoals naam, adres en woonplaats, opgenomen in de (klanten)administratie. Zie privacyverklaring van gebruiker.
  10. Er gelden geen toelatingseisen om deel te nemen aan de trainingen van de gebruiker tenzij anders vermeld op onze website bij de betreffende training
  11. De offerte en factuur worden altijd schriftelijk verzonden naar het door opdrachtgever opgegeven postadres. Alle andere communicatie kan ook telefonisch en digitaal met wederzijds goedkeuren.
  12. De opdrachtgever dient alle informatie op de offerte en facturen te controleren op juistheid. Wanneer er onjuiste informatie is geconstateerd dient de opdrachtgever dit binnen 2 werkdagen door te geven aan de administratie van de gebruiker.
  13. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om huisdieren, met uitzondering van hulphonden, mee te nemen naar trainingen. Wanneer een hulphond van toepassing is dient dit voor aanvang van de training aan de gebruiker gemeld te worden.
  14. De gebruiker behoudt zich het recht voor opdrachtgevers in bijzondere omstandigheden te weigeren, schorsen en/of te verwijderen. Dit geldt voor opdrachtgevers die frauduleuze handelingen plegen of zich niet gedragen volgens de sociale norm en zich agressief of gewelddadig gedrag aanmeten in communicatie, zowel telefonisch als digitaal, in persona of t.a.v. accommodatie of andermans bezittingen.
  15. Inschrijving vindt plaats voor de duur van de gehele training waarvoor de opdrachtgever zich heeft aangemeld. Indien de opdrachtgever de training tussentijds opzegt, heeft de opdrachtgever vanaf de datum van opzegging geen recht meer op studiebegeleiding en deelname aan training. De tussentijdse opzegging is pas officieel als de gebruiker een bevestiging heeft ontvangen. Factuurbedrag dat vooruitbetaald is over nog niet verstreken studieperiodes, zal worden niet worden terugbetaald.
  16. Bij trainingen is een verlenging van de studieduur niet mogelijk.
  17. Annulering van de overeenkomst voorafgaand aan de start van de training is niet meer mogelijk als de overeenkomst tot stand is gekomen.

Artikel 7 . Contractduur
1. De overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 8. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uit oefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen van gebruiker, opdrachtgever en derden worden daarin begrepen.
  2. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
  3. Indien een van de trainers zich beroept op overmacht (ziekte) om de overeenkomst na te leven, zal de gebruiker indien mogelijk een vervanging regelen om de overeenkomst volgens afspraak door te laten gaan.
  4. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is iedere partij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichtingen tot vergoeding van schade aan de andere partij.
  5. Voor zover gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen, of deze zal nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om de reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
  6. Gebruiker heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verder) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verbintenis had moeten
  nakomen.
  7. Bij het overlijden van de opdrachtgever (als privépersoon) eindigt de overeenkomst onmiddellijk met de bijbehorende voorwaarden en vervalt de resterende betalingsverplichting. Als de opdrachtgever een organisatie vertegenwoordigd zal de overeenkomst van kracht blijven met de bij wederzijdse verplichting conform overeenkomst.

Artikel 9 . Honorarium

 1. Het honorarium is een eventuele kostenraming en zijn altijd exclusief BTW weergegeven.
  2. Het honorarium wordt maandelijks in rekening van de opdrachtgever gebracht worden.
  3. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen Onder een vast honorarium wordt ook verstaan een vaste maandelijkse vergoeding.
  4. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
  5. Het honorarium wordt berekend volgens het gebruikelijke uurtarief van gebruiker.
  6. Gebruiker is niettemin gerechtigd tot verhoging van het honorarium of tarief. Gebruiker mag prijsstijgingen doorberekenen, indien gebruiker kan aantonen dat zich tussen het moment vaan aanbieding en levering zich significante prijsstijgingen hebben voorgedaan. Het honorarium wordt jaarlijks aangepast op basis van de wijzigingen van het maanprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex.
  7. Het honorarium wordt niet aangepast indien de aanpassing zou leiden tot een lager honorarium dan het laatst geldende.
  8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan gebruiker zal ook een verhoging van het honorarium gerechtigd zijn.
  9. Gebruiker zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken.
  10. Indien gebruiker als gevolg van ontstentenis of belet zoals ziekte, niet in staat is tot uitvoering van de overeenkomst, heeft gebruiker gedurende de eerste drie maanden van zijn ontstentenis of belet onverminderd recht op de vergoeding zoals hierboven bedoeld is. Na drie maanden vervalt voor de gebruiker het recht op aanspraak van het gestelde honorarium
  11. Gebruiker zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
  12. Indien opdrachtgever de door gebruik kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium en tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen de in de kennisgeving van gebruiker genoemde datum waarop de honorarium en of tariefwijziging in werking zou treden.

Artikel 10. Betaling en incassokosten

 1. De gebruiker stuurt vooraf de factuur aan de opdrachtgever, tenzij anders is afgesproken. Na calculaties geschieden achteraf.
  2. Betaling dient steeds te geschieden binnen de wettelijke betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin gefactureerd is.
  3. Bij betalingen is de opdrachtgever verplicht om dit te doen met vermelding van factuurnummer.
  4. De gebruiker garandeert de opdrachtgever dat het factuurbedrag tijdens uw training niet wordt gewijzigd.
  5. Bezwaren omtrent de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
  6. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is.
  7. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment van voldoening van het volledige verschuldigde bedrag.
  8. Gebruiker heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de oplopende rente. Gebruiker kan, zonder daarvoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
  9. Ingeval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
  10. Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim is met de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassotarieven worden gerekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.
  11. Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke noodzakelijk waren; komen deze voor vergoeding in aanmerking. En worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.
  12. Indien de opdrachtgever recht heeft op restitutie dan zal de gebruiker dit binnen 30 dagen hieraan voldoen.
  13. De gemaakte gerechtelijke- en executiekosten komen eveneens voor rekening van de opdrachtgever.
  14. De opdrachtgever is eveneens over de verschuldigde incassokosten, rente verschuldigd.
  15. Indien van toepassing betaald de gebruiker binnen dertig dagen de opdrachtgever terug.
  16. De opdrachtgever kan indien nodig een betalingsregeling treffen met de gebruiker, dit gaat in overleg met de administratie van de gebruiker. In een persoonlijk gesprek leggen gebruiker en opdrachtgever alle afspraken schriftelijk vast.

Artikel 11. Opschorting , ontbinding en opzegging

 1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:
  # Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
  #Na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de overeenkomst door de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal worden nagekomen, is de opschorting slechts toegestaan voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
  # Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze uitblijft of onvoldoende is. Zodra er zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daarvoor onredelijk is vertraagd.
  2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichting opgeschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
  3. Gebruiker behoudt steeds recht schadevergoeding te vorderen.
  4. Beide partijen kunnen de overeenkomst te aller tijden opzeggen met een opzegtermijn van drie maanden.
  5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft de gebruiker recht op vergoeding van de diensten gevolgd door haar geleden schade, waaronder in ieder geval een vergoeding vanwege de dien ten gevolge gederfde winst, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan gebruiker zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsnog gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.
  6. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de gebruiker in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepalingen zijn vastgelegd.
  2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat gebruiker is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuist en/of onvolledige gegevens.
  3. De aansprakelijkheid van gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval, dit met een maximum tweemaal het declaratiegedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  4. Door gebruiker gegeven adviezen worden naar beste inzicht en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap verstrekt. De opdrachtgever is jegens gebruiker echter op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop de adviezen worden uitgevoerd en de schade, die daarvan het mogelijke gevolg is.
  5. In afwijking van het onder artikel 10 , lid 4 is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde declaratiegedeelte.
  6. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
  7. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  # De redelijk kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  # De redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan gebruiker toegerekend kan worden;
  # De redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking en van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden
  8. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
  9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 13. Vrijwaarding

 1. Her risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden wordt gebracht.
  2. De opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan gebruiker toerekenbaar is. In dien gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
  3. Mocht opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle koste en schade aan de zijde van gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 14. Geheimhouding en privacy

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
  2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijke dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
  3. De gebruiker zal de contactgegevens van de opdrachtgever alleen gebruiken voor een goede dienstverlening t.a.v. van de gevraagde diensten en om u te blijven informeren over onze opleidingen of daaraan gerelateerde informatie via een nieuwsbrief. Indien u bezwaar hebt tegen dit gebruik van uw gegevens, dan kunt u dit schriftelijk aan ons laten weten.
  4. De gebruiker verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden.

Artikel 15. intellectueel eigendom

 1. Is aan de opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.
  2. Onverminderd het overigens in deze voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
  3. Gebruiker behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegekomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
  4. Alle door gebruik verstrekte stukken, zoals adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, rapporten, overeenkomsten, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden vermenigvuldigd, openbaargemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 16. Geschillen

 1. Voor geschillen en klachten is de opdrachtgever in eerste instantie aangewezen op de klachten- procedure van gebruiker. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking schriftelijk te worden gemeld aan gebruiker. Dit dient zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het geconstateerde te bevatten, zodat gebruiker is staat is adequaat te reageren.
  2. Indien een klacht gegrond is verklaard, zal gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
  3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van Artikel 11. Aansprakelijkheid.
  4. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 17. Toepasselijk recht

 1. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met gebruiker.
  2. Op elke overeenkomst tussen gebruiken en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.